Zameranie školy
filozofia

Našou filozofiou je otvorená škola - sme centrom vzdelávania, športu a kultúry. Okrem základnej výchovno-vzdelávacej činnosti poskytujeme aj ďalšie mimovyučovacie i mimoškolské aktivity (kultúrne, športové) a služby (stravovanie, poradenstvo, podnikanie).

Sme škola s právnou subjektivitou poskytujúca predprimárne vzdelávanie (predškolskú výchovu), primárne a nižšie stredné vzdelávane, plniaca povinnú školskú dochádzku.