Inkluzívny tím v Šintave

 ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava začala s realizáciou nenávratného finančného príspevku z Operačného  programu: Ľudské zdroje, Prioritná os: Vzdelávanie, Špecifický cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a  žiakov s názvom projektu „Inkluzívny tím v Šintave“ v celkovej výške 114 120,- €.  Projekt sa bude realizovať od 1.1.2018 do 31.12.2020.

 

Hlavné aktivity projektu:

1. Adaptácia žiakov so ŠVVP

2. Prekonávanie bariér

 

 

Podporné  aktivity projektu:

1. Pracovné porady

2. Vzájomné konzultácie

3. Vzdelávanie

 

 

Inkluzívny tím  je zložený zo špeciálneho pedagóga a z 2 asistentov učiteľa. Tento tím má na starosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti diagnostiky, individuálneho skupinového a hromadného poradenstva, intervencie so žiakmi s mentálnym postihnutím. Zároveň vykonáva reedukácie detí a iné činnosti vyplývajúce z jeho náplne. Asistenti učiteľa sú pridelení konkrétnym žiakom na prekonávanie bariér vo výchovno - vzdelávacej činnosti, uľahčujú adaptáciu žiakov a prekonávanie bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia žiaka.

 

Rozpočet projektu na jednotlivé roky:

 

Rok

Celkové výdavky projektu

Výška nenávratného príspevku

Vlastné zdroje

5% spolufinancovanie

2018

38 040,00

36 138,00

1 902,00

2019

38 040,00

36 138,00

1 902,00

2020

38 040,00

36 138,00

1 902,00

Spolu

114 120,00

108 414,00

5 706,00

 

 

Personálne zabezpečenie:

 

P. č.

Titul, meno a priezvisko

Funkcia/Zaradenie v rámci realizácie projektu (podľa potreby uvádzať tú istú osobu viac krát, ak sú jej priradené viaceré funkcie)

Číslo podpoložky v rozpočte

1.

Mgr. Katarína Fialová

asistent učiteľa

4.6.1.

2.

Mgr. Monika Lukáčová

asistent učiteľa

4.6.1.

3.

Mgr. Miroslava Ormandyová

špeciálny pedagóg

5.6.1.