História školy

Šintavská škola pravdepodobne vznikla pri katolíckej fare. Prvú správu o nej máme až zo 16. storočia.

Ďalšiu správu nachádzame až z roku 1695, keď sa pri kanonickej vizitácii spomína aj meno šintavského učiteľa Vavrinca Dračániho.

Z ďalšej vizitácie z roku 1779 sa dozvedáme, že škola mala jednu učebňu, pri ktorej bol byt pre učiteľa a organistu. Škola bola umiestnená v dome oproti starej fare.

Sporé sú správy o šintavskej škole aj začiatkom 19. storočia. Vieme len, že v roku 1823 bola opravená, ale nemala svojho učiteľa, čo v tom období bol bežný jav.

V roku 1857 grófka Angelica Alsasse ď Hennin venovala bývalú ovčiareň - tzv. kamenný dom - pre obecnú školu. Po viacerých úpravách získala Šintava pre školu akú - takú budovu. Bola to nízka, vlhká, šindľom krytá budova, kde bolo ustavične šero.V dlhých laviciach sa tiesnilo po šesť detí, spolu v triede bolo 45-50 žiakov.

V zmysle zákona vydaného v roku 1868, obec bola povinná vydržiavať školu, takže podmienky sa trochu zlepšili.

V roku 1880 sa podarilo správcovi školy Gustávovi Kratinovi, pomocou miestneho farára Jozefa Kacella, rozšíriť školu o jednu učebňu. Jej budova starla. Hrady povale už museli podopierať a hrozilo, že sa zrúti celá strecha. Pomery sa nezlepšili ani vytvorením ČSR. V roku 1922 síce dozorca škôl prehlásil školskú budovu pre žiakov nevyhovujúcou, ba navrhol ju zatvoriť ako životu nebezpečnú stavbu, ale pre spory o financovanie školy medzi obcou a cirkvou dlho nedošlo k náprave. Až po vzniku ČSR sa vyučovacím jazykom stala slovenčina.

V roku 1931 sa stal predsedom školskej stolice sereďský dekan Vojtech Puchard, ktorý chcel už konečne doriešiť tunajší školský problém. Dal pripraviť aj plány a zabezpečil aj 100 000 Kčs. Ale obecné zastupiteľstvo nechcelo dať súhlas na prestavbu budovy, ktorá bola majetkom obce, pričom škola bola v správe rímskokatolíckej cirkvi. Rozhodnutie obecnej rady podporil aj okresný úrad, takže šintavské deti zostali aj naďalej v nevyhovujúcich priestoroch.

V r.1936 sa do školy zaviedla elektrina. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav budovy školy, začali predstavitelia obce a školy hľadať možnosti nápravy stavu. Keďže sa na príslušných orgánoch nedarilo riešiť problém, rozhodli sa požiadať o pomoc priamo ústredný orgán. Delegácia obce navštívila v r. 1955 v Prahe priamo ministra školstva Dr. Kahudu, ktorý sa pričinil o to, že zo štátneho rozpočtu boli vyčlenené mimoriadne prostriedky na výstavbu novej školy. O tento úspech sa pričinili predovšetkým Štefan Klokner, Ján Javor a Ján Šulák, funkcionári vtedajšieho MNV a Imrich Bőhm, riaditeľ školy. V blízkosti starej školy sa začalo s výstavbou budovy novej školy, ktorá v pomerne krátkom čase, aj keď nie so všetkými potrebnými zariadeniami, bola v roku 1958 stavebne dokončená a odovzdaná do užívania.

„Dňa 31. augusta 1958 svitol konečne deň veľkej radosti občanov, ale najmä školskej mládeže ako aj učiteľov. O 10. hodine za prítomnosti zástupcov Povereníctva školstva a kultúry, ONV, KNV a iných úradov, občanov, ako aj žiakov, slávnostne sa otvárala nová 17 triedna Zákl. deväť. škola (Viď Zl. kn. str. 10,11, príl. č. 28, 30 – 32.)“

Vyučovať sa v novej škole začalo 4. januára 1959. V roku 1972 bolo okolo areálu školy vybudované svojpomocne občanmi oplotenie. Dobudovanie školy na plnoprevádzkové zariadenie bolo až v roku 1975, kedy boli dokončené a do užívania odovzdané objekty telocvične, školskej družiny a školskej jedálne.

V týchto objektoch bola od 1. septembra 1975 umiestnená aj miestna knižnica.

Neskôr, až v roku 1978, v areáli školy bolo dobudované športovo-branné ihrisko.

Materská škola až do polovice 60. rokov bola rozptýlená vo viacerých objektoch, ktoré navyše neboli primerane vybavené. Škola začala svoju činnosť v obci už v roku 1945 v starej budove národnej školy. Po jej asanácii sa prevádzka presťahovala do budovy vtedajšieho MNV a počas úpravy MNV bola presťahovaná do budovy Základnej školy. Preto bolo rozhodnuté o výstavbe nových objektov. Na výstavbu bola určená záhrada fary na mieste bývalej hospodárskej farskej budovy, známej ako „Orlovňa“ Materská škola bola dobudovaná a do prevádzky odovzdaná v roku 1965. Postupne bola vybavená zariadeniami potrebnými pre plnohodnotnú prevádzku.

V roku 1972 a 1978 boli ukončené viacúčelové prístavby, v ktorých, a to treba zdôrazniť, bol vybudovaný aj plytký výcvikový bazén pre deti, ako v jedinej MŠ na Slovensku. V roku 1980 bolo v areáli vybudované aj detské dopravné ihrisko.

Zoznam správcov a riaditeľov šintavskej školy:

Vavrinec Dračani 1695
Juraj Ďarmaty 1703
Juraj Horváth 1713
Juraj Šebuk 1732
Pavol Forgáč 1735
Jozef Takáč 1811
Štefan Butašovič 1831
Gustáv Kratina 1880
Gejza Škoff 1880-1885
Ján Szűcs 1885-1894
Jozef Lehotský 1907-1927
Jozef Lehotský ml. 1927-1939
Ján Jeleň 1940-1941
Imrich Bőhm 1941-1958

Riaditelia školy:

HERIBAN Jozef 1959-1964
STACHOVIČ Ignác 1964-1970
SARVAŠ Ján 1970-1973
GÁLUS Štefan 1973-1988
MERAVÁ Edita 1988-1990
URBANOVÁ Elena 1990-1999
KRŠIAKOVÁ Mária 1999-2002
BODIS Martin 2002 - 2018
TÓTHOVÁ Kamila poverená riaďením od 1.12.2018- 7.2.2019
ENDELOVÁ Zuzana 2019-


Roky Udalosť
6.11.2018 60. výročie založenia školy pod záštitou predsedu Vlády SR P. Pelegriniho.
1.9.2018 Zaradenie ŠKD pod ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava.
2018 Rekonštrukcia strechy, estetizácia priestorov.
1.1.2018 Začiatok realizácie EÚ projektu Inkluzívny tím v Šintave (do roku 2020) zamestnávanie asistentiek učiteľa a špeciálneho pedagóga.
2017 Uzavretá Zmluva o spolupráci, realizácia výmenných pobytov so školou v Ruskej federácii v meste Jaroslavľ.
2016 - 2017 Rekonštrukcia elektroinštalácie (I, II. etapa).
2016 Realizácia projektu I-SKYPE na podporu učiteľov 1. stupňa v prírodovednom vzdelávaní v spolupráci so spoločnosťou Dr. Josef Raabe Slovakia (2 roky).
1.9.2015 Rozšírená materská škola z dotácie MŠVVaŠ SR na kapacitu 60 detí.
2015 Realizácia projektu ŠIOV- Dielne II: vybudovanie učebne fyziky- techniky a zabezpečenie pomôcok pre tieto predmety.
2014 – 2015 Projekt Malí výskumníci pre deti MŠ v spolupráci so Združením učiteľov chémie.
2014 Realizácia projektu z nórskych fondov (učebný materiál, zeleň).
2013 Zriadenie bunky NUCEMU- tvorenie testov v rámci projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ, SŠ s využitím elektronického testovania.
6.12. 2013 Oslava 55. výročia školy: návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. Odhalenie busty kráľa Svätopluka.
2012 - 2013 Rekonštrukcia kúrenia, vybudovanie kotolne pre telocvičňu.
2011 - 2013 Realizácia projektu Socrates Comenius so zahraničnými školami z Čiech, Poľska, Talianska, Španielska, Turecka, Rumunska, Francúzska a Chorvátska. (2 roky)
2011 Výmena starých okien za plastové.
2010 Začiatok realizácie kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov z celého Slovenska v akreditovanom programe Učiť moderne, inovatívne a kreatívne. Garantom bol PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
2009 Začína realizácia projektu EÚ- Šintava- moderná základná škola s veľkomoravskou tradíciou. Zabezpečenie množstva inovatívnych učebných pomôcok a didaktickej techniky. (trvanie do 31.12.2011)
12.12. 2008 50. výročie založenia školy spojené s prepožičaním čestného názvu školy ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava pod záštitou predsedu Vlády SR R. Fica.
2008 Rekonštrukcia strechy telocvične
2008 v 1. a 5. ročníku začína reforma- špecializácia na cudzí jazyk, informatiku (informatická výchova)
2006 Začiatok realizácie projektu Socrates Comenius so zahraničnými školami z Poľska, Fínska, Dánska, Španielska, Slovenska (3 roky)
2005 Výstavba novej družiny- školského klubu detí
2005 Vznik učebne senzorového vyučovania- Lego Robolab
1.1. 2005 Vznik výdajne stravy s jedálňou v budove ZŠ, ukončenie prevádzky v samostatnej budove
1.12.2003 Slávnostne otvorená MŠ v budove ZŠ prestrihnutím pásky starostom V. Jurčagom, ukončenie činnosti v samostatnej budove
2003 Škola zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie
1.7. 2002 Vznik spoločného právneho subjektu ZŠ s MŠ, prechod pod zriaďovateľa : obec Šintava
2002 Škola oficiálne vstúpila do projektu Infovek
1998 - 1999 Plynofikácia kotolne ZŠ
1993 - 1994 Trieda cirkevnej ZŠ Sereď v ŠKD Šintava
1982 - 1983 Prvá škola v prírode: Modra -Harmónia
1980 - 1981 Prvý lyžiarsky výcvik-Važec
1975 - 1976 Začatie prevádzky telocvične, šk. družiny a jedálne
1973 - 1974 Odhalenie pamätnej tabule kníhtlače
1973 - 1974 Odstránenie dvojsmenného vyučovania
1966 Slávnostné otvorenie materskej školy v bývalej farskej záhrade
1965 - 1966 Vybudovanie ihrísk, dráhy, parku
1965 - 1966 Najviac žiakov na škole/ 446 žiakov/
1960 - 1961 Prvýkrát bezplatné školské potreby