Spoločná škola

Ministerstvo vnútra SR vykonalo dňom 13.10.2016 registráciu občianskeho združenia Klub riaditeľov spoločnej školy.

Sídlo: Mierové nám. 10, 92551 Šintava. Štatistický úrad pridelil IČO: 50549731 dňom 21.10.2016.

Bližšie informácie na webe: krss.webnode.sk

A fotogaléria na: krss.rajce.idnes.cz/


Tézy - SPOLOČNÁ ŠKOLA


Odkaz na video:

Spoločná škola na konferencii ZUCH v Košiciach zo dňa 3.2.2014


Kurikulárna rada

Článok

Fotogaléria


Spoločná škola na konferencii OZPŠaV SR - TASR zo dňa 16.3.2013

Spoločná škola na konferencii


Odkaz na video:

O Spoločnej škole v malej diskusii s PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD. zo dňa 21.2. 2013


Odkaz na video:

Rozhovor s PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD. o SPOLOČNEJ ŠKOLE zo dňa 7.2.2013


Odkaz na video:

1. národná konferencia učiteľov chémie v Banskej Bystrici dňa 1.2. 2013 - vystúpenie k Spoločnej škole


Príspevok - časopis Týždeň 5 / 2013, str. 48

Príspevok - časopis Týždeň


Predstavujeme Združenie učiteľov chémie

zuchDňa 11. septembra 2012 sa v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Združenia učiteľov chémie. Zúčastnili sa ho učitelia chémie zo základných, stredných aj z vysokých škôl. Slávnostné okamihy umocnila prítomnosť vzácnych hostí: RNDr. Igora Gallusa, riaditeľa odboru stredných škôl a jazykových škôl MŠVVaŠ SR, PhDr. Marty Šikrovej, vedúcej Školského úradu Miestneho úradu v Bratislave-Karlovej Vsi, a PhDr. Aleny Turčanovej, riaditeľky Spojenej školy na Tilgnerovej ul., sídla občianskeho združenia. Náš vyučovací predmet chémia je u mnohých žiakov neobľúbený. Na otázku prečo je ľahká odpoveď. Učiteľom sa chémia ťažko učí. Často nemáme vhodné podmienky, laboratóriá...


Meškajú učebnice. Diskutovali sme aj o prebiehajúcej reforme, pri ktorej bola všetka práca presunutá na učiteľov. Neraz som si položila otázku: Je možné tento stav zmeniť? Odpoveď na ňu som dostala v júli od pána Martina Bodisa: združme učiteľov chémie... Prázdniny sú krátke, a preto sme rýchlo prešli od slov k činom. Spolu s Jankou Chrappovou a Majou Filovou sme utvorili prípravný výbor, 10. júla som odniesla žiadosť o registráciu na ministerstvo vnútra. Nasledovalo IČO, registrácia domény, stránka www. zuch.sk. Do týždňa mala skupina s rovnomenným názvom na Facebooku vyše 100 členov. Teraz ich máme vyše 350. Valné zhromaždenie sa nieslo v duchu vzájomnej podpory a spolupráce. Prítomní sa vyjadrili formou ankety k programu konferencie, ktorou Združenie učiteľov chémie chce začať svoju činnosť. Ako miesto konania konferencie bola najčastejšie uvedená Banská Bystrica, resp. stredné Slovensko, termín jej konania 1. Február – teda polročné prázdniny. Medzi aktuálne témy boli zaradené učebnice, učebné pomôcky a materiály, chemické pokusy bez používania nebezpečných látok a pedagogické dokumenty v chémii. Účastníci zhromaždenia očakávajú od združenia, aby sa podieľalo najmä na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu, cieľových požiadaviek na maturitné skúšky a ostatných pedagogických dokumentov. Viac informácií a diskusiu nájdete na stránke www.zuch.sk a na facebookovskej stránke skupiny Združenie učiteľov chémie.
Helena VICENOVÁ

Článok vybratý z Učiteľských novín, vydanie 5/2012, str.6


spolocna skola1Moja 88-ročná mama často spomínana obecnú školu. Žiari jej tvár, keď nám rozpráva o svojom pánovi učiteľovi. Pán učiteľ bol veľmi vážený človek. Naučil ju čítať, písať, rátať, mali aj prírodopis, prírodospyt. Mohla by chodiť do meštianky a isť za učiteľku, aj pán učiteľ to povedali, keby... Keby na to mali... Chodila som do tej istej budovy. Dedinská škola 1. – 4. už bola vynovená. Aj moji rodičia pomáhali, brigádovali, urobili v nej vodovod, kúrenie. Pani riaditeľku Hermínku, moju prvú učiteľku, si pamätám dodnes. Veľmi sa mi páčilo chodiť do školy... Od piateho ročníka som začala navštevovať školu v meste. V našej triede sme mali 30 žiakov. Boli medzi nimi chlapci, čo vyrušovali, aj dievča, čo prepadlo, aj usilovné deti. Učili nás rôzni učitelia. Niektorých som mala rada, boli však aj takí, ktorých som sa bála. Mala som veľmi rada literatúru – učili sme sa básne. Žltá ľalia, Detvan, Marína... Dostali sme sa naučiť niekoľko odsekov, ale kto chcel, mohol sa naučiť celú báseň. Mnohé básne si dodnes pamätám. No veľmi sa mi páčila aj fyzika. Páčilo sa mi chodiť do školy...

Teraz učím, učiteľkou som byť chcela, a môj sen sa mi splnil. Učím dobré i neporiadne deti, máme interaktívnu tabuľu, internet v učebni, práca s deťmi ma napĺňa... Zaujímam sa o dianie v školstve. Pozerala som video, ktoré dokazovalo, že triedy sú nezmysel a štátne školy že sú prežitok. Naozaj? Je možné, aby tí, čo sa neučili básne, lebo neboli zaťažovaní memorovaním, sa básne naučili tvoriť? Môžu žiaci riešiť problémové úlohy, keď nemajú v hlave žiaden obsah? Nahradia informácie na internete učebnice? Sú možnosti vzdelávania cez internet prístupné všetkým? Budú sa žiaci učiť len doma či v malých skupinkách, pričom sa každý žiak učí len to, čo ho baví? Bolo by to riešenie globálnej krízy v školstve? Nie. Veď kto by rozdelil klasické – nezmyselné – triedy, postavil vyhovujúce priestory a podľa tej vízie vzdelával? A najmä za čo... Čítala som o myšlienke spoločnej školy. Potrebujeme na jej realizáciu cudzie vzory? Nepotrebujeme. Na Slovensko sa nedajú preniesť podmienky iných štátov. Áno, je potrebné poznať a poučiť sa, ale zvoliť si svoju cestu a čerpať aj z vlastnej histórie. Moderná škola s našou tradíciou... Pamätáme si kvalitné slovenské školstvo. Prečo sme prebrali toľko z iného, čo úroveň veru nezvýšilo? Štát by mal učiteľom vrátiť stratený spoločenský status. Štát by sa nemal zbavovať zodpovednosti, presúvať úlohy na učiteľov... Poznám mnohé školy, v ktorých to žije, a napriek zlým podmienkam v školstve. Teším sa, že aj v tej, kde učím ja. No teraz by som chcela priblížiť čitateľom školu v obci. Podobnú tej, ktorú som navštevovala ako dieťa. Je ňou ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave. V tejto škole – v duchu jej názvu – pred štyrmi rokmi ožilo Svätoplukovo kráľovstvo. Pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja (TSK) a obce Šintavy sa tu vtedy konal nultý ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Tato literárna a výtvarná súťaž je už registrovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na celoštátnej úrovni, v tomto školskom roku sa pod patronátom Matice slovenskej uskutoční jej 4. ročník. Krásne práce žiakov z celého Slovenska sú vystavené v škole. Škola sa zapájala a zapája do mnohých významných projektov. Sú to medzinárodné projekty Socrates 2006 – 2009 a 2011– 2013, v operačnom programe Vzdelávanie opatrenie Premena tradičnej školy na modernú 2009 – 2011 a mnohé národné projekty, napr. Enviroprojekt 2006, 2009 a 2012, Školské knižnice 2007, projekty TSK 2006 – 2009, projekt Otvorená škola - oblasť športu 2008 a 2009, Učebňa kontinuálneho vzdelávania 2009 a iné. V škole možno absolvovať kontinuálne vzdelávanie, akreditované v programoch MPC Bratislava, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Riaditeľ školy je garantom programu kontinuálneho vzdelávania Učiť moderne, inovatívne a kreatívne a vykonáva funkciu predsedu Akreditačnej komisie FF UKF v Nitre, zároveň bol okrem svojej školy projektovým manažérom európskych projektov na škole v obci Mojmírovciach a v Trenčíne na ZŠ na Kubranskej ul. Na stránke školy www.zssintava.edu.sk nájdete video o otvorení vzdelávania, ktoré umožňuje dokončiť si základné vzdelanie ľuďom, ktorým sa to z nejakých dôvodov v minulosti nepodarilo. Táto škola je zrejme kráľovskou školou – konštatuje v závere redaktorka... Hľadáte školu v Šintave? Stačí sa spýtať domácich. Odpovedia rovnako: uvidíte krčmu a hneď vedľa na námestí máme školu. Oproti nej je obecný úrad. Teda všetko pekne spolu.

spolocna skola2V škole je riaditeľom už tretie funkčné obdobie PaedDr. Martin Bodis, PhD. Medzi jeho najnovšie aktivity patrí úsilie o dohodu o odbornom školstve v okrese za aktívnej spolupráce s riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante. Ako je možné, že toto všetko sa v Šintave robí? Môže toľko aktivít zvládnuť jeden človek? Na spoluprácu musia byť minimálne dvaja. Má v škole tím ľudí, ktorých nakazil svojou akčnosťou, aj mnohých ďalších spolupracovníkov. A je vytrvalý. Dovtedy klope na správne dvere, kým mu neotvoria. Okrem uvedených aktivít má v šintavskej škole ešte jednu školu – školu spoločnú. Píše o nej vo facebookovskej skupine Spoločná škola. Táto škola nie je však iba virtuálna, jej idey podporuje aj minister školstva Dušan Čaplovič. A aká škola je škola spoločná? Štát sa v spoločnej škole nezbavuje zodpovednosti, nepresúva úlohy na učiteľov. Štát cez svoje priamo riadené organizácie plní pre školy servis. Spoločná neznamená, že nemôže byť jedinečná. Určite jedinečná. Spoločná v základoch. Nie jednotná – uniformná, potláčajúca rozdiely medzi školami, potláčajúca individualitu žiakov. Mnohí učitelia očakávajú zavedenie systému do školstva. A o tom je spoločná škola. Čo treba na jej realizáciu? Dvere sú pootvorené, nech sa páči.

Helena VICENOVÁ


Rozhovor o spoločnej škole


Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k Spoločnej škole


Odpoveď na stanovisko Slovenskej komory učiteľov k Spoločnej škole